top of page

Pravilnik za
nagradno igro
17.8. - 31.8.2023

1. člen

Predmetni pravilnik določa splošna pravila izvajanja nagradnih iger organizatorja C&U, PARFUMI, ki bodo potekale (i) ali na Facebook strani organizatorja, https://www.facebook.com/toceniparfumi/ ali po potrebi na drugih lokacijah.

Predmetni pravilnik velja za vse nagradne igre, ki jih bo priredil organizator od dneva sprejema teh pravil, za posamezno nagradno igro pa se sprejme dodatek, v besedilu, ki določa podrobnosti posamezne nagradne igre, kot je, kje se izvaja nagradna igra, čas trajanja, nagrada, podeljevalec nagrade, vrednost nagrade, žrebanje, itd.

 

2. člen

 

Organizator nagradne igre je Uroš Novak s.p. Podvinci 108a, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Organizator se lahko za posamezno nagradno igro odloči, da bo nagradno igro izvedel v sodelovanju še z drugimi (pravnimi) osebi, kar se določi v dodatku k temu pravilniku, kot soorganizatorji ali da so druge osebe samo podeljevalci nagrad.

 

3. člen

 

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe, starejše od 18 let. V kolikor v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 18 let, soglasje za sodelovanje poda skrbnik, roditelj oz. drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob prevzemu nagrade. V kolikor ob prevzemu nagrade skrbnik oziroma roditelj ali drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ne poda izjave o sodelovanju, se šteje, da soglasje za sodelovanje ni podano in se v takšnem primeru nagrada mladoletni osebi ne podeli.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, pogodbeno zaposleni ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo: (a) zakonec oz. zunajzakonski partner zaposlenega, (b) sorodniki v ravni črti do drugega kolena (starši in stari starši) ter sorodniki v stranski črti do četrtega kolena (bratje in sestre, tete in strici, bratranci in sestrične) zaposlenega, (c) posvojitelj ali posvojenec zaposlenega, ter sorodniki posvojitelja v ravni črti do prvega kolena (starši posvojitelja) in v stranski črti do tretjega kolena (bratje in sestre posvojitelja, nečaki in nečakinje posvojitelja), (d) osebe, ki so z zaposlenim v svaštvu v ravni črti do prvega kolena (starši oz. posvojitelji zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega) in v stranski črti do drugega kolena (bratje in sestre zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega),(e) ostale osebe, ki z zaposlenim živijo v isti življenjski skupnosti.

V kolikor bi se ob žrebanju izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli, temveč se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri in je upravičena do prejema nagrade v skladu s tem pravilnikom.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

 

4. člen

 

Žrebanje nagrajenca bo poteklo najkasneje dva dni po zaključku nagradne igre, v četrtek 31.8.2023. Žrebanje se izvede v poslovnem prostoru organizatorja. Žrebanje se izvede komisijsko, komisija obsega 2 člana.

Podatki o vseh sodelujočih so del zapisnika.

Nagrajenec oziroma nagrajenci se objavijo na Facebook strani (https://www.facebook.com/toceniparfumi/).

V primeru, da nagradna igra ne poteka na Facebook strani, se nagrajenec o nagradi obvesti po telefonu ali elektronski pošti.

Pri objavi nagrajenca se objavi ime in priimek nagrajenca ter nagrada, ki jo je nagrajenec prejel.

Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 8 dni od objave nagrajenca, v nasprotnem primeru se nagrada ne podeli. Nagrada se prevzame tako, da nagrajenec organizatorju posreduje svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča.

Nagrado organizator podeli nagrajencu najkasneje v roku 8 delovnih od prejema vseh potrebnih dokumentov oziroma podatkov, oziroma po dogovoru z nagrajencem v drugem roku.

 

5. člen

V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Organizator bo nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj.

Organizator ni odgovoren za morebitne druge davke in takse, ki se lahko pojavijo v povezavi s podeljenimi nagradami, v kolikor v skladu z veljavno zakonodajo takšne davke in takse ni dolžan plačati organizator.

Organizator bo nagrajencem do konca januarja predložil obvestila o višini prejete nagrade v predhodnem letu in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. Prejemnik obvestila bo dohodek vključili v letno dohodninsko napoved za predhodno leto. Obvestila se prejemnikom nagrad pošljejo na naslov prebivališča.

Vse nagrade so izplačane v neto vrednosti – nagrajenec dobi tolikšno vrednost nagrade, kot je opredeljena v tem pravilniku. Dohodnina se računa na neto vrednost nagrade. Osnova za dohodnino in akontacija dohodnine, ki jo organizator obračuna in plača, se všteva v celotno leto dohodninsko napoved nagrajenca. V kolikor se podeljuje nagrada večje vrednosti, kar bo opredeljeno z dodatkom k temu pravilniku za posamezno nagradno igro, lahko organizator določi, da je plačilo akontacije dohodnine obveznost nagrajenca. Nagrajenec je v takšnem primeru dolžan organizatorju predložiti potrdilo o plačilu akontacije.

 

6. člen

Organizator nagradne igre ima ob podelitvi nagrade pravico do objave osebnih podatkov nagrajenca v promocijske in tržne namene.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da organizator njihove podatke, skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, shrani v bazi podatkov in jih uporablja za namene obveščanja o nagradni igri ter za druge marketinške in tržne namene. Organizator bo imel pravico uporabljati te podatke do preklica. Svoj preklic lahko sodelujoči kadarkoli pošljejo na parfumi.cu@gmail.com s pripisom zadeve »Zahteva za preklic uporabe osebnih podatkov«. V primeru prejema preklica bo organizator podatke takšnega sodelujočega izbrisal iz svoje baze. Vsi podatki sodelujočih se zbirajo na sedežu organizatorja, C&U, parfumi, Podvinci 108a, 2250 Ptuj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

7. člen

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v celoti sprejmejo pravila tega pravilnika ter dodatkov k le-temu. 

Vsi izrazi, uporabljeni v moški obliki v tem pravilniku, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator lahko kadarkoli spremeni pravila, v kolikor je to potrebno. Morebitne spremembe pravil bodo dostopne na enak način, kot je dostopen ta pravilnik.

Vse morebitne spore rešuje uprava organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi del ali nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. V primeru sodnih sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

8. člen

 

Ta pravilnik stopi v veljavo.

Ptuj, 17. 8. 2023

bottom of page